Chương trình Học bổng và Phát triển Giáo dục Canada – ASEAN do Sở giáo dục và Đào tạo Canada (SEED) công bố vào tháng 8 năm 2017 sẽ cung cấp khoảng 200 suất học bổng trong năm 2018 – 2019 cho nghiên cứu hoặc nghiên cứu trong các lĩnh vực phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền Vững.

“Canada hoan nghênh các ứng viên tiềm năng từ Đông Nam Á. Việc trao đổi giáo dục cho những người trẻ đầy hứa hẹn sẽ trao quyền cho họ và đảm bảo rằng họ có thể là những tác nhân thực sự của thay đổi xã hội và kinh tế trong cộng đồng và quốc gia của họ, đồng nghiệp của họ và là một phần quan trọng trong xã hội đa văn hóa của Canada”

Các cơ sở giáo dục sau trung học của Canada có thể nộp đơn xin học bổng thay cho sinh viên từ các quốc gia có đủ điều kiện trước ngày 17 tháng 4 năm 2018. Chỉ những đơn nộp trực tiếp bởi các cơ sở giáo dục sau trung học của Canada mới được xem xét.